Dochodzenie roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym

Dochodzenie należności z obligacji dzielimy zarówno ze względu na etap sprawy, jak i podmiot, do którego kierujemy roszczenia. Warto przy tym pamiętać, że roszczenia obligatariuszy jak wszystkie roszczenia majątkowe podlegają przedawnieniu, co oznacza, że po określonym czasie przestają korzystać z ochrony prawnej. W razie wątpliwości co do sposobu liczenia tych terminów, najlepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, aby w porę podjąć działania niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń. Drogę do odzyskania należności rozpoczynamy od próby polubownego załatwienia sprawy, a jeśli nie przyniesie ona skutku kolejnym krokiem jest postępowanie cywilne. Sprawa cywilna przeciwko emitentowi procedowana jest w postępowaniu procesowym (często – nakazowym lub upominawczym). Po otrzymaniu prawomocnego nakazu zapłaty lub prawomocnego wyroku, możemy wystąpić do sądu o uzyskanie klauzuli wykonalności, aby móc skierować sprawę do komornika.

Czynności komornika

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności do komornika kierujemy wniosek o egzekucję świadczeń pieniężnych wraz ze zleceniem poszukiwania majątku, który na początku wezwie do uiszczenia zaliczki, która jest przeznaczana na koszty pocztowe, czy zapytania do urzędów. Po jej uiszczeniu, komornik wydaje postanowienie o zajęciach rachunku bankowego, wierzytelności i innych składników majątku emitenta. Poszukując majątek dłużnika organ egzekucyjny kieruje zapytania do:

  • Centralnej Informacji o rachunkach bankowych i systemu OGNIVO – za pomocą którego banki przekazują komornikowi sądowemu niezbędne informacje na temat rachunków bankowych wskazanych dłużników;
  • Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych – w celu ustalenia, czy dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem, bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości;
  • ZUS i Urzędu Skarbowego – celem ustalenia czy emitent prowadzi działalność gospodarczą, odnotowuje adresy numerów rachunków bankowych, wierzytelności o zwrot nadpłaconych podatków; czy dłużnik był w ostatnich 5 latach stroną czynności cywilno-prawnej i jakie to były czynności, a także miejsca przechowywania przez dłużnika ksiąg i dokumentów rachunkowych.
  • centrum Ewidencji Pojazdów i Kierowców – celem ustalenia, czy emitent jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdów mechanicznych.

Komornik zobowiązuje dłużnika do przedłożenia ksiąg rachunkowych prowadzonej działalności gospodarczej, ustalając wierzytelność dłużnika, złożenia wyjaśnień w zakresie posiadanego majątku, w tym posiadanych wierzytelności wymagalnych i niewymagalnych; posiadanego zadłużenia, aktualnych wierzytelności wymagalnych oraz  aktualnych danych teleadresowych. Ustala również posiadane przez emitenta wierzytelności oraz środki finansowe związane z obsługą kart płatniczych i terminali płatniczych. Organ egzekucyjny podejmuje też działania zmierzające do zajęcia ruchomości emitenta, czy przeprowadzenie czynności terenowych. W sytuacji uzyskania przez Komornika w toku postępowania egzekucyjnego informacji odnośnie majątku dłużnika, dokonuje on egzekucji poprzez zajęcie składników majątku.

Przedawnienie roszczeń

Terminy przedawnienia roszczeń z obligacji kształtują się różnie, w zależności od okoliczności ich nabycia, zachowania emitenta i zachowania samego obligatariusza. Co warto zaznaczyć, przedawnione roszczenie wierzyciel może dochodzić przed sądem oraz w toku postępowania egzekucyjnego jedynie gdy nie sprzeciwi się temu dłużnik. Przepisy art. 14 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach przewidują jeden wspólny termin przedawnienia dla wszystkich roszczeń wynikających z obligacji, który wynosi 10 lat. Niestety, przepis ten nie wyczerpuje całości zagadnienia przedawnienia roszczeń z obligacji i w zakresie nieuregulowanym wymaga stosowania przepisów ogólnych z Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu cywilnego, przedawnienie rozpoczyna swój bieg w dniu, w którym to roszczenie stało się wymagalne. Wymagalność roszczenia oznacza natomiast stan, w którym wierzyciel może żądać realizacji roszczenia z godnie z treścią stosunku prawnego, z którego ono wynika.

W sytuacji, gdy okaże się, że emisja obligacji odbyła się z popełnieniem przestępstwa, termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z popełnienia przestępstwa jest bardzo długi i w istocie stanowi o silnej ochronie interesów pokrzywdzonych przestępstwem (art. 4421 § 2 Kodeksu cywilnego: Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.). Dodatkowo, zgodnie z art. 4421 § 1 Kodeksu cywilnego, roszczenia o naprawienie szkody z czynu niedozwolonego, w tym z tzw. missellingu, ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę

Przerwanie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia przerywa się:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia np. złożenie pozwu w sądzie, wniosek do sądu o zawezwanie do próby ugodowej, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika;
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje np. zawarcie z wierzycielem ugody co do terminu spłaty długu czy też rozłożenie długu na raty, wniosek do wierzyciela o rozłożeniu długu na raty;
  • przez wszczęcie mediacji.

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach windykacyjnych związanych z odzyskiwaniem środków z obligacji i innych produktów inwestycyjnych, w tym w ramach postępowań odszkodowawczych. Pierwsza wizyta i wstępna porada prawna są bezpłatne! Zapraszamy do kontaktu: kancelaria@saxumlegal.com