SĄD ARBITRAŻOWY

Sądownictwo arbitrażowe to alternatywa dla tradycyjnego sądownictwa oferowana w wielu krajach, w tym także w Polsce. Arbitraż stanowi bardziej efektywny i adekwatny sposób rozstrzygania sporów handlowych niż postępowanie przed sądem powszechnym i jest szansą na uniknięcie wieloletniego procesu, który generuje stres i wysokie koszty postępowania.


Podstawa prawna

Przepisy polskiego prawa arbitrażowego reguluje wprowadzona w 2005 r. część piąta Kodeksu postępowania cywilnego, zatytułowana „Sąd polubowny (arbitrażowy)”. Jako wzór dla rodzimych przepisów posłużyło prawo modelowe (ustawa wzorcowa) z 1985 r. o międzynarodowym arbitrażu handlowym (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration) opracowane przez Komisję Międzynarodowego Prawa Handlowego ONZ (United Nations Commission on International Trade Law) i następnie zalecone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako wzorzec krajowych uregulowań międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Zalety postępowania arbitrażowego

  • dyskretny, poufny charakter postępowania, gwarantujący poszanowanie interesów obu stron i tajemnic handlowych;
  • możliwość wyboru arbitrów, co pozwala poddać spór ocenie osób kompetentnych w danej dziedzinie;
  • rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw w sposób odpowiadający ich specyfice;
  • wyznaczenie tylko niezbędnej liczby posiedzeń sądu;
  • powszechna jednoinstancyjność postępowania, która sprzyja jego szybkości;
  • międzynarodowa skuteczność wyroku sądu arbitrażowego;
  • niższe łączne koszty postępowania przed sądem arbitrażowym niż łączne koszty, z jakimi należy się liczyć w przypadku sprawy prowadzonej przed sądem powszechnym.

Warszawski Sąd Arbitrażowy

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów i związane z tym potrzeby osób prywatnych, przedsiębiorców i instytucji z kraju i zagranicy w marcu 2020 roku powstała Fundacja IUS NOSTRUM (KRS: 0000834103), która od tego czasu pełni funkcję podmiotu zarządzającego Warszawskim Sądem Arbitrażowym, który istnieje od roku 2019. Wyrażamy nadzieję, że wobec obiektywnie wydłużającego się czasu postępowań przed sądami powszechnymi inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat Warszawskiego Sądu Arbitrażowego zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią ( +48 22 110 04 34) bądź wizyty na stronie internetowej Warszawskiego Sądu Arbitrażowego:

www.warszawskisad.pl