PRAWO KARNE

Mając na uwadze najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, priorytetem we współpracy jest dla nas dyskrecja i troska o klienta. Szczegółowo zapoznajemy się z przedstawionym przez klienta problemem i konkretnie doradzamy, w jaki sposób go rozwiązać. Wspólnie szukamy najlepszej drogi wyjścia z sytuacji, w której znalazł się klient. Nasze wsparcie obejmuje pełną obronę praw klienta we wszystkich stadiach postępowania karnego i na terenie całego kraju.


Jak działamy?

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa wykroczeń oraz odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej członków organów spółek prawa handlowego – zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Prowadzimy liczne postępowania na każdym stadium procesu karnego jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnik powoda cywilnego, jak i obrońca oskarżonego.

Kompleksowe wsparcie

Postępowanie przygotowawcze:
 • Udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem klienta lub osoby mu bliskiej.
 • Zabieganie o uchylenie lub zamianę tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym (poręczenie majątkowe, dozór Policji).
 • Kompleksowe opracowanie linii obrony (aktywne gromadzenie materiału dowodowego, udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia, ustalenie optymalnego stopnia 'współpracy’ z organami ścigania, optymalizacja działań pod kątem kartoteki karnej klienta).
 • Prowadzenie negocjacji z Prokuratorem (negocjowanie treści wniosków prokuratorskich – warunkowe umorzenie postępowania karnego, wniosek o skazanie bez rozprawy, rodzaj i wymiar kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary).
 • Pomoc pokrzywdzonym (subsydiarny akt oskarżenia).
 • Pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym.
Postępowanie sądowe:
 • Kompleksowe opracowanie linii obrony pod kątem uniewinnienia klienta lub uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary (aktywne gromadzenie materiału dowodowego, inicjatywa dowodowa).
 • Udział w czynnościach postępowania (rozprawy, posiedzenia, wizje lokalne).
 • Przygotowywanie pism procesowych.
 • Pomoc w uzyskaniu warunkowego umorzenia kary lub warunkowego zawieszenia wykonania kary.
 • Optymalizacja toku postępowania pod kątem kartoteki karnej klienta.
 • Pomoc w uzyskiwaniu możliwie najłagodniejszej kary łącznej.
 • Pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym.
 • Reprezentacja pokrzywdzonego.
Postępowanie wykonawcze:
 • Pomoc w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.
 • Pomoc w uzyskaniu odroczenia lub przerwy w karze.
 • Pomoc w uzyskaniu odroczenia płatności kary grzywny lub jej rozłożenia na raty.

Najczęściej prowadzone sprawy

 • Oszustwo (art. 286 k.k.)
 • Udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 k.k.)
 • Przywłaszczenie (art. 284 k.k.)
 • Zniesławienie, pomówienie (art. 212 k.k.)
 • Groźby karalne (art. 190 k.k.)
 • Znęcanie się fizyczne i psychiczne (art. 207 k.k.)
 • Naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.)
 • Stalking, nękanie (art. 190a k.k.)
 • Kradzież (art. 278 k.k.)
 • Kradzież z włamaniem (art.279 k.k.)
 • Jazda pod wpływem alkoholu (art. 178a k.k.)
 • Wypadek drogowy (art. 177k.k.)
 • Rozbój (art. 280 k.k.)