Ustawa o sygnalistach: Pracodawco – czy jesteś gotowy na nadchodzące zmiany?

Już od 17 grudnia 2021 roku pracodawcy zatrudniający od 250 pracowników będą zobowiązani posiadać wdrożony system do obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów. Dla pozostałych zatrudniających od 50 do 249 pracowników konieczność implementacji obowiązków zostanie przesunięta do 17 grudnia 2023 r. Brak wdrożenia przepisów ustawy przez przedsiębiorców będzie zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności nawet do lat 3.

Ustawa o sygnalistach

18 października 2021 r. zaprezentowano projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów) wraz z uzasadnieniem. Ustawa nałoży na pracodawców obowiązki związane z zapewnieniem kanałów zgłoszeń skonstruowanych w taki sposób aby zapewniały ochronę osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty). Zgodnie z założeniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, 17 grudnia 2021 roku mija termin implementacji Dyrektywy o sygnalistach. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa jest procedowany przez Sejm i zacznie obowiązywać w terminie 14 dni od wejścia w życie przepisów, zaś organem centralnym odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych ustanawia się Rzecznika Praw Obywatelskich. Będzie miał on za zadanie poza prowadzeniem działalności edukacyjnej także dokonywać wstępnej weryfikacji zgłoszeń i kierowania ich do właściwych organów.

Najważniejsze obowiązki dla pracodawcy

 • wdrożenie kanałów przyjmowania zgłoszeń pozwalających na zachowanie poufności zgłoszenia i ochronę osoby zgłaszającej,
 • ustanowienie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
 • wyznaczenie bezstronnego zespołu odpowiedzialnego za rozpatrywanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności,
 • przekazywanie informacji zwrotnych sygnaliście w rozsądnym terminie,
 • obowiązek zachowania poufności tożsamości sygnalisty,
 • prowadzenie stosownego rejestru zgłoszeń,
 • zakaz podejmowania działań odwetowych, a także utrudniania dokonywania zgłoszeń.

Najważniejsze korzyści dla pracodawcy

 • ochrona organizacji i pracowników przed negatywnymi konsekwencjami nieprawidłowości,
 • zapewnienie funkcji prewencyjnej przez zmniejszenie liczby nieprawidłowości – efekt odstraszający,
 • kanał zgłoszeń jest źródłem pozyskiwania informacji i wykrywania zagrożeń dla organizacji na wczesnym etapie życia incydentów,
 • korzystniejsze możliwości działania w przeciwieństwie do wykrycia nieprawidłowości przez organy państwa,
 • ograniczenie ryzyka prawnego dla organizacji i jej kierownictwa,
 • uniknięcie kar pozbawienia lub ograniczenia wolności dla kierownictwa za brak wdrożenia wymogów ustawy.

Pomożemy wdrożyć niezbędne ustawowe wymogi w Twojej firmie

Nasz zespół odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów pozwoli przejść przez proces wdrożenia niezbędnych ustawowych wymogów sprawnie i nie wprowadzając zbędnych zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu organizacji:

 • przeprowadzimy audyt compliance organizacji ograniczony do wymagań i obowiązków ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,
 • drugi etap to przygotowanie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz wdrożenie 3 bezpiecznych i poufnych kanałów dla sygnalistów,
 • w trzecim etapie przeprowadzimy akcję informacyjno – edukacyjną o wdrożonych kanałach do zgłoszeń a także o procedurach zgłaszania nieprawidłowości,
 • w ostatnim etapie nasi specjaliści przejmą przyjmowanie zgłoszeń, komunikację z sygnalistą, weryfikację zgłoszeń i prowadzenie wewnętrznych postepowań wyjaśniających.

Skontaktuj się z nami i pozbądź się problemu!